Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

A-1107-17/09 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku asystenta sędziego

 
P R E Z E S
SĄDU OKRĘGOWEGO
ul. Waryńskiego 45, 16-400 SUWAŁKI
tel. (87) 56-31-300, fax. (87) 56-31-303
             
                                                          
                            Suwałki, dnia 12 maja 2009r.
       A-1107-17/09
 
           
          
O G Ł O S Z E N I E
 
Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkachorganizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym
w Suwałkach w pełnym wymiarze czasu pracy.
Konkurs odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2009r. o godz. 1000 w siedzibie Sądu Okręgowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45 (sala konferencyjna Nr 15A, parter).
 
Oznaczenie konkursu: A-1107-17/09
 
I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego:
- sporządzanie projektów orzeczeń i ich uzasadnień,
- sporządzanie projektów zarządzeń przygotowujących sprawę do rozpoznania na rozprawie
   lub posiedzeniu,
- przygotowanie projektów zarządzeń w zakresie warunków formalnych aktu oskarżenia,
- kontrola sprawności, terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń sędziego
   przez sekretariat wydziału,
- kierowanie wystąpień do osób i instytucji o informacje niezbędne do rozstrzygnięcia
   sprawy,
- kontrola terminowości sporządzania opinii przez biegłych,
- wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego,
- wstępna analiza zarzutów zawartych w środkach odwoławczych,
- podejmowanie czynności sprawdzających w sprawach zawieszonych oraz przedstawianie
    sędziemu stanu spraw nierozpoznanych,
-   wypełnienie kart statystycznych,
- gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpoznawania spraw sądowych
    oraz wykonywanie innych czynności związanych z działalnością orzeczniczą sędziów,
    z którymi współpracuje, wynikających ze specyfiki danego wydziału sądu,
- sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy, nie
    stanowiące wniosków procesowych,
- podejmowanie czynności w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach karnych
    i w sprawach rodzinnych.
 
II. Wymagania konieczne:
 
-   posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej,
-   korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
-       nieskazitelny charakter,
-       ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce,
-       ukończenie 24 lat,
-       ukończenie aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa
i Prokuratury lub zdanie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończenie aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenie odpowiedniego egzaminu.
 
III. Wymagania preferowane:
 
- ukończona aplikacja sądowa i złożenie egzaminu sędziowskiego,
- umiejętność biegłej obsługi komputera.
 
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2.      życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej,
3.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
4.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
6.      3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7.      kserokopia dowodu osobistego,
8.      kserokopia dyplomu złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego,
9.      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
10. oświadczenie o niekaralności,
11. oświadczenie o umiejętności obsługi komputera.
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia
i kwalifikacje.
                  
                   Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wymaganych dokumentów,
w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach (pokój nr 202, II piętro) lub drogą pocztową, z powołaniem się na sygnaturę konkursu - w terminie do dnia 30 czerwca 2009r. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
                   Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, zawierająca imiona i nazwiska oraz ich miejsca zamieszkania, dostępna będzie na stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Suwałkach: www.suwalki.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
                  
 
 
Prezes Sądu Okręgowego
 
     Ryszard Filipow
 

Powrót na góre | Drukuj stronę