Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Dyrektor sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Suwałkach

Katarzyna Bezdziecka

 

tel.: 87 563 12 16
fax: 87 563 12 07
pokój 139
e-mail: [email protected]

 

 

Kompetencje Dyrektora Sądu:

Zgodnie z art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 z późn. zm.) Dyrektor Sądu Okręgowego
w Suwałkach kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu.

  1. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.
  2. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, kuratora okręgowego, kierownika i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, asystentów sędziów.
  3. W porozumieniu z Prezesem Sądu Okręgowego określa rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, kuratora okręgowego, kierownika i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, asystentów sędziów.
  4. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.
  5. Dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.

Do zadań i kompetencji dyrektora w Sądzie Okręgowym w  Suwałkach należy między innymi:

1.    przygotowywanie projektu planu finansowego, a następnie wykonywanie budżetu sądu,

2.    przygotowywanie projektu planu finansowego w układzie zadaniowym, stanowiącego pomocniczy projekt do planu finansowego  wydatków w układzie zadaniowym, a następnie wykonywanie budżetu sądu w układzie zadaniowym,

3.    opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu sądu,

4.    dysponowanie rachunkiem bieżącym sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów
i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi,

5.    sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych
w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej,
w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

6.    zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie
w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,

7.    organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planu finansowego oraz planu wydatków w układzie zadaniowym w sądzie, dokonywanie ich kwartalnej oceny oraz przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,

8.    uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów wieloletnich
w zakresie dotyczącym sądu,

9.    podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych
z funkcjonowaniem sądu,

10.    prowadzenie działalności inwestycyjnej Sądu Okręgowego w Suwałkach

11.    w przypadku przekazania przez dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, zgodnie
z art. 179 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, wykonywania zadań inwestycyjnych dla Sądu Okręgowego w Suwałkach  prowadzenie tej działalności,

12.    zapewnienie audytorowi wewnętrznemu organizacyjnej odrębności oraz warunków do wykonywania zadań,

13.    nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio
z działalnością orzeczniczą,

14.    koordynowanie działalności komórek organizacyjnych sądu oraz organizowanie
w porozumieniu z prezesem sądu współpracy pomiędzy wydziałami orzeczniczymi
i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu,

15.    koordynowanie wykorzystania sal rozpraw oraz innych pomieszczeń w budynku sądu lub poza budynkiem i przedstawianie prezesowi kwartalnych ocen ich wykorzystania,

16.    zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

17.    zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych w zakresie nie powierzonym prezesowi sądu, w tym ogłaszanie ewakuacji sądu,

18.    zapewnienie ławnikom odpowiednich warunków i narzędzi pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych,

19.    zapewnienie przestrzegania zasad ochrony bezpieczeństwa informacji,

20.    zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania przedmiotów złożonych do sądu lub zatrzymanych w związku z postępowaniem, uwzględniając ich rodzaj i wartość materialną,

21.    dokonywanie analizy informacji o potrzebach sądu, zawartych w przedstawionej przez prezesa sądu ocenie potrzeb sądu i ocenianie możliwości zaspokojenia zgłaszanych potrzeb, a następnie przedstawianie prezesowi harmonogramu ich realizacji,

22.    współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizacja szkoleń podległych pracowników,

23.    wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

24.    wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach szczególnych.

 

 

 

 

 

 


 

Powrót na góre | Drukuj stronę