Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

I N S T R U K C J A
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Okręgowego w Suwałkach
 
1.             Wnoszenie pism, skarg i wniosków może odbywać się w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej ePUAP, z zastrzeżeniem pkt.8 i 9.
 
2.             Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Okręgowego w Suwałkach - ePUAP działa zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.180) pod adresem (podany w formie identyfikatora URI): 8k422njtax. (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/8k422njtax).
 
3.             Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Suwałkach dotyczy wyłącznie:
1)  pism w rozumieniu Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz skarg i wniosków składanych w trybie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 524);
2)  wniosków o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176);
3)  zapytań,o których mowa w §124 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 z późn.zm.);
 
4.            Za pomocą skrzynki podawczej ePUAP nie ma możliwości składania pism procesowych w szczególności pozwów, wniosków i oświadczeń składanych do spraw zawisłych przed Sądem Okręgowym w Suwałkach.
 
5.             W celu skutecznego wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego w Suwałkach, które nie jest pismem procesowym, niezbędne jest:
1)  dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego w portalu ePUAP;
2)  posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne);
3)  przesłanie pisma w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę ePUAP Sądu Okręgowego w Suwałkach.
 
6.             Dokumenty elektroniczne doręczane za pomocą skrzynki ePUAP muszą spełniać następujące warunki:
1)  być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym na platformie ePUAP;
2)  całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 8 MB;
3)  akceptowane formaty to: .doc, .rtf, .txt, .odt, .xls, .ods, .csv, .gif, .tif, .bmp, .jpg,  .pdf.
 
7.             Pisma (wniosk i iskargi) wniesione do Sądu Okręgowego w Suwałkach drogą elektroniczną inną niż wskazana w pkt.2 Instrukcji będą uznawane jako pisma dotknięte brakiem formalnym i zgodnie z art. 64 §2 k.p.a. adresat pisma zostanie wezwany taką sama drogą elektroniczną do uzupełnienia braku formalnego pisma poprzez jego podpisanie i przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Suwałkach, ewentualnie jeśli nie jest to pismo procesowe, przesłanie go drogą elektroniczną w sposób wskazany w pkt. 6 niniejszej Instrukcji w terminie7dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.
 
8.             Pisma zawierające zapytanie w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.  Dz.U. z  2020  r., poz. 2176) mogą być również  wnoszone  w formie e-mail na adres:[email protected] z zaznaczeniem w tytule, iż jest to zapytanie o udzielenie informacji publicznej.
 

9.             Na adres skrzynki podawczej ePUAP wskazany w pkt.2 mogą być przesyłane pisma informacyjne (nie będące pismami procesowymi) do spraw toczących się przed tutejszym Sądem Okręgowym w Suwałkach. W tytule takiego pisma należy wskazać sygnaturę akt sprawy, której informacja dotyczy, zaś w treści dane nadawcy. Pisma informacyjne nie wywołują skutków pisma procesowego. Pracownik BOI przekazuje pismo do Wydziału merytorycznego tut. Sądu.

Powrót na góre | Drukuj stronę