Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

I Wydział Cywilny

 W celu uzyskania informacji dotyczącej postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach można je uzyskać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

https://portal.bialystok.sa.gov.pl/#/login

a także telefonicznie z Biurem Obsługi Interesantów - tel. (87) 56 31 248

16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45
tel: 87 563 12 67
fax: 87 563 12 47
e-mail: [email protected]
 
Przewodnicząca Wydziału: SSO Małgorzata Szostak - Szydłowska
tel: 87 563 12 67
pokój 206
 
Zastępca Przewodniczącego SSO Aneta  Ineza Sztukowska
tel: 87 563 12 67
pokój 221
 
Kierownik Sekretariatu:  Edyta Kołowszyc
tel: 87 563 12 67
pokój 225
 
Przedmiot działalności:
 

Do zadań I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, a w szczególności:

 1. w postępowaniu procesowym spraw:
  1. o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,
  2. o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
  3. o roszczenia wynikające z prawa prasowego,
  4. o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  5. o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
  6. o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
  7. o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem;
 2. w postępowaniu nieprocesowym spraw:
  1. o ubezwłasnowolnienie, zmianę i uchylenie ubezwłasnowolnienia,
  2. o separację i zniesienie separacji,
  3. z zakresu rejestru dzienników i czasopism,
  4.  zakresu prawa wyborczego na postawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.);
  5. odwołań od decyzji o zakazie zgromadzenia na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z dnia 29 września 2015 r. poz. 1485)
 3. innych spraw, a w szczególności:
  1. o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu,
  2. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń państw obcych,
  3. o czynności sądu w postępowaniu arbitrażowym, jeżeli sprawa poddana klauzuli arbitrażowej należy w I instancji do właściwości sądu okręgowego,
  4. skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, jeżeli sprawa poddana klauzuli arbitrażowej należy w I instancji do właściwości sądu okręgowego,
  5. o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, jeżeli sprawa, której wyrok dotyczy, należy w I instancji do właściwości sądu okręgowego.
 
 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę