Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

II Wydział Karny

W celu uzyskania informacji dotyczącej postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach można je uzyskać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

https://portal.bialystok.sa.gov.pl/#/login

a także telefonicznie z Biurem Obsługi Interesantów - tel. (87) 56 31 248

 

16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45
tel: 87 563 12  26
fax: 87 563 12 11
e-mail: [email protected]
 
Przewodniczący Wydziału: SSO  Ryszard Filipow
tel: 87 563 12 26
pokój 134
 
Zastępca Przewodniczącego Wydziału:  SSO Tomasz Uściłko
tel. 87 563 12 26
pokój  143
 
Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Zatorska
tel: 87 563 12 26
pokój 149
 
Przedmiot działalności:
 

Do zadań II Wydziału Karnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, a w szczególności:

 1. spraw o przestępstwa wymienione w art. 25 §1 pkt 1, 2 i 3 kpk;
 2. spraw o wydanie orzeczeń w ramach postępowania przygotowawczego, w sprawach, w których właściwość rzeczowa zastrzeżona jest dla sądu okręgowego;
 3. spraw o ułaskawienie;
 4. spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 5. spraw o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału;
 6. wniosków prokuratora o wydanie listu żelaznego;
 7. spraw lustracyjnych;
 8. spraw o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz.149 z późn. zm.);
 9. zażaleń w postępowaniu przygotowawczym przewidzianych w art. 465 §2 kpk;
 10. spraw z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, a w szczególności dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania, ekstradycji, przejęcia i przekazania wyroków do wykonania;
 11. spraw o odtworzenie akt.
 
Ponadto  II Wydział Karny
 
rozpoznaje sprawy z zakresu orzecznictwa sądu penitencjarnego dotyczące, między innymi:

udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 kkw);
odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 kkw);
udzielenia warunkowego zwolnienia (art. 161 kkw);
odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 kkw);
udzielenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 kkw;
zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 kkw);
wniosków składanych przez skazanych na podstawie art. 167 kkw;
innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia;
rozpoznaje zażalenia na postanowienia sądów rejonowych w postępowaniu karnym wykonawczym;
sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
sprawuje nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających;
wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

 


Powrót na góre | Drukuj stronę