Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Osoby ze szczególnymi potrzebami

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Informujemy, że na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Sąd Okręgowy w Suwałkach reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach podpisał z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Porozumienie nr 11/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności, którego funkcję w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku będzie pełnić Pani Katarzyna Kieżel, specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

 

Katarzyna Kieżel

Koordynator do spraw dostępności

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok

tel. 85 7430 315 lub 515 369 492

email: [email protected] lub [email protected]

 

Deklaracja dostępności

Informacja o działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach – tekst łatwy do czytania ETR (Easy-To-Read)

Organizacja jednostki

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan na dzień 01.01.2021 r.

 

Rzuty budynku

 Piwnica

 Parter

 Piętro I

 Piętro II

 Piętro III

 

  Nieodpłatna pomoc prawna

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sąd Okręgowy w Suwałkach informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej może ona skontaktować się - telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem Obsługi Interesantów i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również, w razie istnienia takowej konieczności, zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

 

Nadmienia się również, iż:

- wejście główne do Sądu Okręgowego w Suwałkach zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich), poprzez zamontowanie przy schodach platformy pionowej. Aby uruchomić niniejszą platformę NALEŻY: powiadomić policję sądową (pokój nr 24 - PARTER) lub telefonicznie pod numer: 087 563 12 60. Po uruchomieniu platformy pionowej podczas podjazdu należy trzymać bez przerwy przyciski ze strzałkami. Osoba niepełnosprawna jest doprowadzana do holu głównego Sądu w asyście policji sądowej.

- na wyposażeniu Sądu znajduje się:

- wewnątrz budynku Sądu znajduje się winda ogólnodostępna umożliwiająca dotarcie na każdą kondygnację budynku.

- w celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie należy skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod numerem telefonu: (87) 563 12 48.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1824) w kontakcie z sądem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z :

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1824) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 j.t).

Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe, sądy, jako organy sądownictwa, nie są organami administracji publicznej, w związku z czym nie mają obowiązku zapewniania usług tłumacza języka migowego.

  

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Powrót na góre | Drukuj stronę