Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Kolegium Sądu

Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach składa się z:

 

Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach – Jacek  Sowul,

Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie - Agnieszka Karwowska – Malec,

Prezesa Sądu Rejonowego w Ełku - Krzysztof Lewczuk,

Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku - Katarzyna Jakubowska,

Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach -  Sylwia Rudnianin-Świetlicka.

 

Przewodniczącym kolegium jest prezes sądu okręgowego, a w razie jego nieobecności – najstarszy służbą członek kolegium.

 

Członek kolegium może upoważnić do udziału w posiedzeniu kolegium sędziego sądu, którego jest prezesem.

Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwały jest wymagana obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu okręgowego. Prezes Sądu nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku  równej liczby głosów, przesądza głos przewodniczącego, a jeżeli prezes sądu okręgowego nie bierze udziału w głosowaniu przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium.

 

Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków kolegium sądu okręgowego.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący kolegium może zarządzić przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym. Głosowanie jest wówczas jawne. Głosowanie w trybie obiegowym jest ważne, jeżeli w terminie wyznaczonym na zajęcie stanowiska głos odda co najmniej połowa członków kolegium.

 

Kolegium sądu okręgowego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu okręgowego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.

 

W posiedzeniach kolegium zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego mogą uczestniczyć, z prawem udziału w głosowaniu wyłącznie w tych sprawach, delegaci zgromadzenia ogólnego sędziów sądu okręgowego.  W posiedzeniach zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądu rejonowego mogą uczestniczyć, z prawem udziału w głosowaniu wyłącznie w tych sprawach, delegaci zgromadzeń ogólnych sądów rejonowych z okręgu sądowego. W posiedzeniu, na którym ma być wyrażona opinia o projekcie planu finansowego, uczestniczy dyrektor sądu okręgowego.

 

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:

- wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo
   wykonywania tych obowiązków,

- opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych,

- rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,

- wyraża opinię o projektach planów finansowych,

- wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym,

- wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki,

- wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

 

W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zgromadzeniu ogólnym sędziów tego sądu.

 

Powrót na góre | Drukuj stronę