Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Ławnicy

Ławnik - to sędzia społeczny orzekający w sprawach sądowych. Ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników bezpośrednio właściwym radom gmin mogą zgłaszać:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Kto dokonuje naboru ławników?

 

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 24 listopada 2020 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

Załączniki:

- Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

- Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika

- Członkowie Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Suwałkach

- Sprawozdanie z działalności Rady Ławniczej Sądu Okregowego w Suwałkach za okres kadencji 2012-2015

 - Regulamin Pracy Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Suwałkach kadencji 2020 r. - 2023 r.

 - Sposób naliczenia rekompensaty pieniężnej ławnika za czas wykonywania czynności w sądzie i sposób naliczenia podatku od rekompensaty od 01 stycznia 2022 roku.

Powrót na góre | Drukuj stronę