Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Nabór na stanowisko asystenta sędziego

O g ł o s z e n i e
 
               Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:
1)       etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu
2)       etapu drugiego – mającego na celu sprawdzenie znajomości, w formie pisemnego testu, przepisów regulujących ustrój i organizację sądów powszechnych, przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego – w dniu 04 kwietnia 2008r.
3)      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej – w dniu 11 kwietnia 2008r.
 
                                    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego:
 
 1. sporządzanie projektów orzeczeń,
 2. sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń,
 3. sporządzanie projektów zarządzeń przygotowujących sprawę do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu,
 4. przygotowanie projektów zarządzeń w zakresie warunków formalnych aktu oskarżenia,
 5. kontrola sprawności, terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń sędziego przez sekretariat wydziału,
 6. kierowanie wystąpień do osób i instytucji o informacje niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy,
 7. kontrola terminowości sporządzania opinii przez biegłych,
 8. wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego,
 9. wstępna analiza zarzutów zawartych w środkach odwoławczych,
 10. podejmowanie czynności sprawdzających w sprawach zawieszonych oraz przedstawianie sędziemu stanu spraw nierozpoznanych,
 11. wypełnianie kart statystycznych
 12. gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpoznawania spraw sądowych oraz wykonywanie innych czynności związanych z działalnością orzeczniczą sędziów, z którymi współpracuje, wynikających ze specyfiki danego wydziału sądu,
 13. sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy, niestanowiące wniosków procesowych,
 14. podejmowanie czynności w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i w sprawach rodzinnych  
 
                                    Wymagania konieczne:
 
1.    posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.    nieskazitelny charakter,
3.    ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce,
4.    ukończenie 24 lat,
5.    odbycie stażu urzędniczego w sądzie lub prokuraturze albo spełnienie warunków do zwolnienia od odbywania tego stażu określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury.
 
                                    Wymagania preferowane:
 
1.    ukończona aplikacja sądowa
2.    umiejętność biegłej obsługi komputera.
 
                                    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kserokopia nowego dowodu osobistego,
4.    kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych,
5.    kserokopia dyplomu z egzaminu sędziowskiego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu na urzędnika sądowego,
6.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
7.    oświadczenie o niekaralności,
8.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9.    podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
                   Zainteresowane osoby proszone są o złożenie, w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach (pokój nr 202, II piętro) w terminie do dnia 26 marca 2008r., ofert wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi w/w wymagania. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
                   Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu dostępna będzie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach: www.suwalki.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu w dniu 31 marca 2008r.
 
                                                                          
 
                                                        Prezes Sądu Okręgowego
 
                                                                                                     Ryszard Filipow

Powrót na góre | Drukuj stronę