Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Nabór na stanowisko referenta stażysty

Suwałki, dnia 26 czerwca 2008r. 

A-1107-46/08
O g ł o s z e n i e
 
                   Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta stażysty w Sądzie Okręgowym w Suwałkach w pełnym wymiarze czasu pracy.
 

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:

1)     etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

2)     etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności

3)     etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                  I.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Konserwacja i instalacja sprzętu informatycznego.

Administracja i nadzór nad systemami eksploatowanymi operacyjnymi (MS DOS, Windows NT, Novell NetWare, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows 2008).

Administracja systemu biurowości sądowej Currenda oraz Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw.

Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej systemów informatycznych oraz sieci LAN

Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Prowadzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Wykonywanie czynności dotyczących zagadnienia ochrony danych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wspomaganie wiedzą informatyczną pracowników Sądu Okręgowego.

Odbiór wykonania umów w zakresie dostaw, usług lub wykonania instalacji informatycznych zawartych przez Sąd Okręgowy oraz ich rozliczenie.

Sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań informatycznych sądów.

Dokonywanie szacowania wartości zamówienia publicznego na sprzęt komputerowy oraz opisywanie przedmiotu zamówienia.

Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.

Instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania użytkowego.

Dbanie o właściwe funkcjonowanie sieci LAN.

Konfiguracja sprzętu komputerowego do pracy w sieci.

Administracja i obsługa programów: „Płatnik Przekaz Elektroniczny", „Bewapass Entro", „Lex Omega", „CORS-Mail", „Videotel NBP", „EPFRPON", „Albit" „Symfonia", „Libra 2000”.

Prowadzenie, modyfikacja i aktualizacja strony internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach pod nadzorem Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego oraz zamieszczanie:

ogłoszeń w postępowaniu o zamówienia publiczne,

innych ogłoszeń dotyczących funkcjonowania Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 

                            II. Wymagania konieczne:

 

1.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

2.      nieposzlakowana opinia,

3.      niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

4.      wykształcenie  informatyczne lub elektroniczne,

5.      biegła znajomość systemów Windows 2000/XP/Vista, Windows Serwer 2003,Novell NetWare Linux,

6.      biegła znajomość pakietów Microsoft Office, Open Office,

7.      umiejętność administrowania sieciami komputerowymi,

8.      udokumentowany staż pracy na stanowisku związanym ze wsparciem informatycznym użytkowników (tzw. Help Desk) przez okres co najmniej 2 lat,

9.      znajomość i praktyka w zakresie funkcjonujących systemów i rozwiązań teleinformatycznych stosowanych w organach wymiaru sprawiedliwości
(m. in. oprogramowanie firm: Albit, Currenda, Wolters Kluwer, oprogramowanie STO firmy Lotan, Libra 2000 firmy Mol, oprogramowanie szyfrujące SecureDoc firmy Winmagic Inc.),

dobra znajomość bezpieczeństwa danych, licencjonowania oprogramowania
i polityki bezpieczeństwa informatycznego,

 

                         III. Wymagania preferowane:

 

1.        poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”,

2.        doświadczenie zawodowe,

3.        samodzielność, operatywność i dobra organizacja pracy,

 

                          IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

3.      kserokopia nowego dowodu osobistego;

4.      kserokopia dyplomu ukończenia szkoły,

5.      kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające wiedzę z zakresu informatyki,

6.      kserokopie świadectw pracy,

7.      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,

8.      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

9.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

pisemna zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm.).

                  

                   Zainteresowane osoby proszone są o złożenie, w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach (pokój nr 202, II piętro) w terminie do dnia 04 lipca 2008r., ofert wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi w/w wymagania. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

                   Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu dostępna będzie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach: www.suwalki.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu – co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu.

                                                                                             
 

                                                                                              Prezes Sądu Okręgowego

 
                                                                                                     Ryszard Filipow

Powrót na góre | Drukuj stronę