Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

2. W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?

3. Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

4. Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

5. Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?

6. Jak ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych?

7. W jaki sposób można ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych?

8. W jaki sposób można dołączyć dokumenty bądź pisma procesowe do sprawy, która już toczy się przed sądem?

9. Co powinno zawierać pismo przewodnie?

10. Czy obecność na rozprawie w sprawach cywilnych jest obowiązkowa?

11. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

12. Jakie informacje można uzyskać telefonicznie?

13. W jaki sposób można uzyskać protokół w wersji elektronicznej (sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk)?

14. W jaki sposób i w jakim terminie można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

15. Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawach cywilnych podlega opłacie sądowej?

16. Czy sąd z urzędu doręcza stronie wyrok z uzasadnieniem?

17.  W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

18. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych?

19. Jak uzyskać rozwód?

20. W którym Sądzie należy złożyć pozew o rozwód?

21. W jaki sposób wszcząć postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia?

22. Czy odwołanie od decyzji organów rentowych można złożyć bezpośrednio do sądu?

23. Co powinno zawierać odwołanie od decyzji organu rentowego?

24. Czy postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy wolne jest od opłat sądowych?

25. Czy stronie przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z badaniami lekarskimi przeprowadzanymi przez biegłych sądowych?

26. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

 

 

1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

W sądzie nie są udzielane porady prawne.

Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich oraz kancelariach radców prawnych.

Wykaz instytucji, które udzielają bezpłatnych porad prawnych znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w  Suwałkach oraz w Biurze Obsługi Interesantów.

 

2. W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?

Z aktami sprawy można zapoznać się w Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia akt pod numerem telefonu 87 56 31 217 lub   e-mailem: [email protected], podając niezbędne informacje.

 

3. Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód/pozwany, wnioskodawca/uczestnik, oskarżony/obwiniony, oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy, a także przedstawiciele ustawowi (dotyczy małoletnich). Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy. Strony, pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi mogą także złożyć wniosek o odpłatne wydanie kopii dokumentów z akt sprawy. Pokrzywdzony, za zgodą przewodniczącego wydziału może uzyskać wgląd do akt. Prezes sądu decyduje ponadto o udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych.

Udostępnienie akt i zawartych w nich dokumentów w celu przejrzenia lub samodzielnego utrwalenia ich obrazu, a także wydanie przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt stronie lub uczestnikowi postępowania nieprocesowego może nastąpić po wykazaniu przez nich tożsamości, a co do innych osób - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego.

Przeglądanie akt spraw oraz samodzielne utrwalanie ich obrazu odbywa się w obecności pracownika sądowego, zaś akt do których złożono testament, pod jego kontrolą.

 

4. Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:

oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);

dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie (powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy) wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, nazw instytucji, dokładnych adresów zamieszkania - pobytu (miejsca gdzie faktycznie przebywa) oraz ewentualnych przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników;

numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek;

oznaczenie żądania (sprecyzowanie, o co jest wnoszony pozew/wniosek);

określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe;

uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (np.: dokumenty, wykaz świadków);

własnoręczny podpis;

wykaz załączników.

Pismo wszczynające postępowanie w sprawie podlega opłacie, strona powinna ją uiścić przy wnoszeniu pisma lub na wezwanie sądu w terminie 7 dni, przy czym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych opłacie podlega jedynie apelacja, zaś w sprawach z zakresu prawa pracy, w których wartość sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych pobiera się opłatę stosunkową.

Pozew/wniosek należy sporządzić, poza egzemplarzem dla Sądu, w tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

 

5. Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?

Opłatę sądową można uiścić:

dokonując wpłaty bezpośrednio w kasie sądu;

w formie znaków opłaty sądowej (jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 zł);

dokonując przelewu bankowego na numer rachunku bankowego danego sądu – konto dochodów budżetowych.

Szczegółowe informacje dotyczące numeru rachunku bankowego Sądu Okręgowego w Suwałkach znajdują się na stronie internetowej Sądu.

 

6. Jak ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych?

W celu uzyskania sądowego zwolnienia od kosztów strona lub uczestnik postępowania powinien skierować do sądu, w którym ma się toczyć, bądź toczy się postępowanie, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych osoby fizycznej należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów (wzór oświadczenia dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów, na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Oświadczenie, o którym mowa należy wypełnić czytelnie, podając w nim informacje odpowiadające rzeczywistości. Osobę, która świadomie w treści oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania poda nieprawdziwe dane, sąd może ukarać grzywną.

 

7. W jaki sposób można ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu  w sprawach cywilnych?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu.

Przykładowy wzór wniosku oraz formularz oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 

8. W jaki sposób można dołączyć dokumenty bądź pisma procesowe do sprawy, która już toczy się przed sądem?

Jeżeli złożony został pozew/wniosek do sądu, sprawa zostaje zarejestrowana pod konkretną sygnaturą i wszelkie kolejne pisma kierowane do sądu w danej sprawie powinny być składane z pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury, przy czym w przypadku pism procesowych należy złożyć również odpowiednią ilość ich odpisów z przeznaczeniem dla stron przeciwnych.

 

9. Co powinno zawierać pismo przewodnie?

Pismo przewodnie powinno zawierać:

imię, nazwisko i adres osoby składającej;

oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone;

krótką treść wyjaśniającą, czego dotyczy;

własnoręczny podpis.

 

10. Czy obecność na rozprawie w sprawach cywilnych jest obowiązkowa?

Obecność na rozprawie jest obowiązkowa w razie wezwania do osobistego stawiennictwa. W pozostałych przypadkach stawiennictwo nie jest obowiązkowe, jednakże w niektórych przypadkach może spowodować zawieszenie postępowania  - art.177 § 1 pkt 5 kpc. W razie nie stawienia się pozwanego sąd może wydać wyrok zaoczny - art.339 § 1 kpc.

 

11. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 

12. Jakie informacje można uzyskać telefonicznie?

Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej;

terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Udzielenie informacji, o których mowa powyżej, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:

sygnatury albo oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.

Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą, może otrzymać informacje o sprawie, inne niż wskazane powyżej, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie:

gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP;

jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie.

W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedź udzielana jest elektronicznie, chyba że wymaga przesłania odpisu pisma w formie papierowej.

 

13. W jaki sposób można uzyskać protokół w wersji elektronicznej (sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk)?

W celu uzyskania protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczy się sprawa - za pośrednictwem biura podawczego lub wysłać za pośrednictwem poczty.

W sprawach cywilnych opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w wysokości 15 złotych za zapis.

W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych osoba fizyczna (pracownik/ubezpieczony) zwolniona jest od ponoszenia opłat za wydanie na podstawie akt spraw zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu postępowania.

W sprawach o wykroczenia opłata za wydanie zapisu dźwięku na informatycznym nośniku danych pobierana jest w wysokości 6 zł.

W sprawach karnych aktualnie nie są sporządzane protokoły za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.

 

14. W jaki sposób i w jakim terminie można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia w sprawie cywilnej należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia, przy czym strona pozbawiona wolności, działająca bez profesjonalnego pełnomocnika nieobecna przy ogłoszeniu orzeczenia może złożyć wniosek o sporządzenia uzasadnienia w terminie 7 dni od doręczenia jej tego orzeczenia.

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawie karnej należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, a gdy ustawa przewiduje doręczenie wyroku – od daty jego doręczenia (dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok - nie był obecny podczas ogłoszenia).

Uzasadnienie postanowienia w sprawie karnej jest sporządzane przez sąd z urzędu (chyba, że ustawa nie przewiduje w ogóle uzasadnienia postanowienia) i nie jest konieczne składanie wniosku w tym przedmiocie.

Przykładowy wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 

15. Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawach cywilnych podlega opłacie sądowej?

Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie podlega opłacie, jeżeli jest złożony w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.

 

16. Czy sąd z urzędu doręcza stronie wyrok z uzasadnieniem?

Sąd nie doręcza z urzędu wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, bądź w przypadku oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy na którym ogłoszono wyrok nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku (dot. spraw karnych) od dnia doręczenia jej sentencji wyroku złożyła pisemny wniosek   o sporządzenie jego uzasadnienia.

 

17.  W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Pisemny wniosek w tym przedmiocie należy złożyć w biurze podawczym sądu, przed którym toczyło się postępowanie lub wysłać za pośrednictwem poczty.

Przykładowy wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 

18. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych?

Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia.

 

19. Jak uzyskać rozwód?

Małżonek, który nie chce dłużej pozostawać w związku małżeńskim i jest przeświadczony o tym, iż między nim, a jego współmałżonkiem nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego może skierować do sądu pozew rozwodowy.

Pozew o rozwód musi przede wszystkim zawierać podstawowe dane dotyczące obojga małżonków. W jego treści należy wskazać:

imię, nazwisko, numer PESEL i dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu powoda, czyli tego z małżonków, który domaga się orzeczenia rozwodu;

imię, nazwisko, numer PESEL (jeśli jest znany) i dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu pozwanego, czyli drugiego z małżonków;

powód powinien również sprecyzować swoje żądanie, tj. wskazać czego domaga się od sądu. W tym celu powinien określić, czy wnosi o:

orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie;

orzeczenie rozwodu z winy pozwanego;

orzeczenie rozwodu z winy powoda;

orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków.

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, powód powinien w treści pozwu wskazać, jakiego rozstrzygnięcia domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej nad potomstwem. W szczególności powinien określić, przy którym z małżonków małoletni będą każdorazowo zamieszkiwać. Nadto może wskazać, w jakiej wysokości alimentów domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od drugiego z małżonków, bądź też jaką kwotę sam zobowiązuje się płacić z tego tytułu.

W treści pozwu rozwodowego małżonek domagający się rozwodu może ponadto zawrzeć swoje żądanie dotyczące:

podziału majątku wspólnego;

sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po prawomocnym orzeczeniu rozwodu;

eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania.

Ważnym elementem pozwu rozwodowego jest uzasadnienie. Należy w nim opisać przyczyny wystąpienia z żądaniem rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód. Pozew musi zostać podpisany przez małżonka, który z nim występuje. Podpis powinien być czytelny i nie budzić wątpliwości, co do tego, kto go złożył. W przypadku braku podpisu powód musi liczyć się z tym, że zostanie wezwany do uzupełnienia tegoż braku formalnego pod rygorem zwrotu pozwu.

W treści pozwu powód powinien również zgłosić wnioski dowodowe, tj. wskazać dowody na poparcie przywołanych w uzasadnieniu okoliczności (np. imiona i nazwiska, adresy świadków oraz okoliczności, jakich mają dotyczyć ich zeznania).

Pozew rozwodowy należy złożyć w dwóch egzemplarzach – jeden znajdzie się w aktach sprawy, zaś drugi zostanie doręczony stronie pozwanej.

Do każdego pozwu rozwodowego należy dołączyć:

odpis zupełny  aktu małżeństwa (oryginał + kopia);

odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci (oryginał + kopia).

Małżonek składający pozew rozwodowy musi się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty stałej od pozwu w kwocie 600 złotych, przy czym jeżeli powoda nie stać na pokrycie kosztów procesu, może wraz z pozwem złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

20. W którym Sądzie należy złożyć pozew o rozwód?

 

Pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa. W przeciwnym przypadku właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce zamieszkania nie było znane, sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda (art.41 kpc).

Jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy w Warszawie wskaże sąd, przed którym należy wytoczyć powództwo (np.: w sytuacji, gdy małżonkowie przebywają poza granicami kraju – art. 45 kpc).

 

 

21. W jaki sposób wszcząć postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia?

 

W celu wszczęcia postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia należy skierować do sądu okręgowego stosowny wniosek.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie:

małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;

krewni w linii prostej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (np. ojciec, matka, dzieci, wnuki);

rodzeństwo osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;

przedstawiciel ustawowy osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;

prokurator.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien zawierać:

imię i nazwisko oraz adres uczestnika postępowania (tj. osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona);

imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy (tj. osoby domagającej się ubezwłasnowolnienia);

określenie, kim dla uczestnika postępowania jest wnioskodawca (należy podać dane, które pozwolą na ustalenie czy wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem, np. małżonek, rodzic, dziecko);

wskazanie proponowanego zakresu ubezwłasnowolnienia (częściowe lub całkowite);

wyjaśnienie przyczyn, z powodu których uczestnik postępowania powinien zostać ubezwłasnowolniony (krótki opis okoliczności przemawiających za ubezwłasnowolnieniem);

wskazanie informacji dotyczących stanu cywilnego osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (jeśli uczestnik postępowania pozostaje w związku małżeńskim należy podać imię, nazwisko i adres małżonka);

wskazanie, czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu osobiste stawienie się w sądzie celem wysłuchania.

Do wniosku o ubezwłasnowolnienie należy dołączyć:

odpis skrócony aktu urodzenia uczestnika postępowania;

odpis skrócony aktu małżeństwa uczestnika – jeśli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim;

odpis skrócony aktu zgonu małżonka oraz odpis skrócony aktu małżeństwa – jeśli uczestnik jest wdową lub wdowcem;

odpis skrócony aktu małżeństwa, z którego wynika, iż uczestnik jest po rozwodzie – jeśli uczestnik jest osobą rozwiedzioną;

świadectwo lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinię psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby;

zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej bądź zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień, jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu zaburzeń psychicznych, spowodowanych pijaństwem lub narkomanią.

Osoba składająca wniosek o ubezwłasnowolnienie musi się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty stałej od wniosku w kwocie 40 złotych oraz zaliczki na koszty sporządzenia opinii biegłych w kwocie około 500 zł. Jeżeli wnioskodawcy nie stać na pokrycie wymienionych kosztów, może wraz z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy skierować do sądu okręgowego, w okręgu którego zamieszkuje osoba, której wniosek dotyczy, zaś w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca jej zamieszkania, wniosek należy złożyć w sądzie okręgowym, w okręgu którego osoba ta przebywa.

 

22. Czy odwołanie od decyzji organów rentowych można złożyć bezpośrednio do sądu?

Odwołanie od decyzji organów rentowych należy złożyć na piśmie w dwóch egzemplarzach do właściwego sądu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Organ rentowy, do którego wniesiono odwołanie na piśmie lub do protokołu, przekazuje je niezwłocznie wraz z aktami i odpowiedzią na odwołanie do właściwego sądu. Ubezpieczony może również wnieść odwołanie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

 

23. Co powinno zawierać odwołanie od decyzji organu rentowego?

Odwołanie powinno spełnić ogólne wymogi pisma procesowego określone w kodeksie postępowania cywilnego. Należy w nim zawrzeć:

oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

imię i nazwisko oraz oznaczenie miejsca zamieszkania osoby odwołującej się, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu;

wykaz załączników.

Ponadto w treści odwołania należy wyraźnie określić jakiej decyzji ono dotyczy, wskazując numer decyzji oraz datę jej wydania. Konieczne jest również sformułowanie zarzutów i wniosków, ich uzasadnienie oraz podpisanie odwołania przez ubezpieczonego lub jego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika.

 

24. Czy postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy wolne jest od opłat sądowych?

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy jest wolne od opłat sądowych. Wyjątkiem jest opłata podstawowa w kwocie 30 zł, którą pobiera się wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

 

25. Czy stronie przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z badaniami lekarskimi przeprowadzanymi przez biegłych sądowych?

Strona może wystąpić o zwrot kosztów podróży związanych z przybyciem na badania lekarskie (za okazaniem ważnego biletu). W tym celu należy złożyć w sądzie pisemny wniosek lub zgłosić żądanie zwrotu kosztów podróży ustnie na rozprawie.

 

26. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Do sądu należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym lub zgłosić się osobiście w sekretariacie właściwego wydziału z dowodem osobistym, gdy osoba aresztowana pozostaje do dyspozycji danego sądu.

Jeżeli osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji prokuratury, wówczas o zgodę na widzenie należy zwrócić się do właściwej prokuratury. Sąd może nie wyrazić zgody na widzenie, np.:

gdy osoba występująca z wnioskiem o zezwolenie na widzenie jest świadkiem w sprawie i nie została jeszcze przesłuchana;

jeżeli zachodzi obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa.

Na odmowę wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 

Powrót na góre | Drukuj stronę