Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Osoby ze szczególnymi potrzebami

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Informujemy, że na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Sąd Okręgowy w Suwałkach reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach podpisał z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Porozumienie nr 11/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności, którego funkcję w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku będzie pełnić Pani Katarzyna Kieżel, specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

 

Katarzyna Kieżel

Koordynator do spraw dostępności

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok

tel. 85 7430 315 lub 515 369 492

email: [email protected] lub [email protected]

 

Deklaracja dostępności

Informacja o działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach – tekst łatwy do czytania ETR (Easy-To-Read)

Informacja o działalności - Tekst odczytywalny maszynowo

Organizacja jednostki

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan na dzień 01.01.2021 r.

 

Zarządzenie nr A-0220-43/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zapewnienia wstępu do budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Rzuty budynku

 Piwnica

 Parter

 Piętro I

 Piętro II

 Piętro III

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sąd Okręgowy w Suwałkach informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej może ona skontaktować się - telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem Obsługi Interesantów i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również, w razie istnienia takowej konieczności, zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

 

Nadmienia się również, iż:

- wejście główne do Sądu Okręgowego w Suwałkach zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich), poprzez zamontowanie przy schodach platformy pionowej. Aby uruchomić niniejszą platformę NALEŻY: powiadomić policję sądową (pokój nr 24 - PARTER) lub telefonicznie pod numer: 087 563 12 60. Po uruchomieniu platformy pionowej podczas podjazdu należy trzymać bez przerwy przyciski ze strzałkami. Osoba niepełnosprawna jest doprowadzana do holu głównego Sądu w asyście policji sądowej.

- na wyposażeniu Sądu znajduje się:

- wewnątrz budynku Sądu znajduje się winda ogólnodostępna umożliwiająca dotarcie na każdą kondygnację budynku.

- w celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie należy skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod numerem telefonu: (87) 563 12 48.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1824) w kontakcie z sądem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z :

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1824) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 j.t).

Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe, sądy, jako organy sądownictwa, nie są organami administracji publicznej, w związku z czym nie mają obowiązku zapewniania usług tłumacza języka migowego.

  

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem

2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo

3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem

4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

- drogą pocztową na adres: Sąd Okręgowy w Suwałkach ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki

- drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

- osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania

 

 

wniosek o zapewnienie  dostępności – wzór

wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej – wzór

 

Powrót na góre | Drukuj stronę