Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Ochrona danych osobowych

Informacja o sposobie przetwarzania danych

osobowych w Sądzie Okręgowym w Suwałkach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jest odpowiednio Prezes lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Suwałkach (z siedzibą przy ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki), w zakresie realizowanych zadań.
 2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Okręgowy w Suwałkach (z siedzibą przy ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki) w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa) w ramach realizowanych zadań.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy w Suwałkach.
 4. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym jest: Monika Murawko Telefon: 87/563 12 13, E-mail: [email protected]
  W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  - sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
  - procesu rekrutacyjnego,
  - procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
  - realizacji umów cywilnoprawnych,
  - realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  - prowadzenia działalności i sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
  - prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
  - sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
  - realizacji szkoleń,
  - realizacji praktyk i staży,
  - udostępniania informacji publicznej,
  - udzielania informacji uprawnionym osobom,
  - rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
  - zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 DODO.
 7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:
  - dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  - usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
  - ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
  - wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości – Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (dane kontaktowe dostępne na stronie: bialystok.sa.gov.pl) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
 11. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.


Załączniki:

2 - Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o uwierzytelnienie dokumentów.pdf

3 - Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowania.pdf

4 - Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego.pdf

5 - Klauzula informacyjna dotycząca petycji.pdf

6 - Klauzula informacyjna dotycząca skarg i wniosków.pdf

7 - Klauzula informacyjna dotycząca udostępniania informacji publicznej.pdf

8 - Klauzula informacyjna dotycząca umów cywilnoprawnych.pdf

 

Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Zasady realizacji praw osób których dane dotyczą.pdf

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach:

ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 13 00  e-mail: [email protected]

Dyrektor Sądu Okręgowego w Suwałkach:

ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 12 16  e-mail: [email protected]

Sąd Okręgowy w Suwałkach:

ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 13 00  e-mail: [email protected]

Minister Sprawiedliwości:

ul. Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: [email protected], tel. 22 52 12 888

 


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Monika Murawko

ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 12 13  e-mail: [email protected]

Powrót na góre | Drukuj stronę