Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko aplikanta kuratorskiego

Ogłoszenie
Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 22 września 2008 r.
w sprawie naboru na stanowisko aplikanta kuratorskiego okręgu tut. Sądu.
 
 
 
1.      Nabór dotyczy zatrudnienia na jedno stanowisko w Sądzie Rejonowym w Suwałkach.
2.      Nabór kandydatów będzie odbywał się w drodze egzaminu konkursowego,       
który będzie składał się z dwóch części:   
- pisemnej – w dniu 8 pażdziernika 2008 r. w godz. 10,oo – 11,oo
- ustnej w dniu 13 pażdziernika 2008 r. od godz. 10,oo
w siedzibie Sądu Okręgowego w Suwałkach.
3.      Zakres wiadomości wymagany na egzaminie obejmuje zagadnienia z następujących aktów prawnych: ustawy o kuratorach sądowych, ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks karny wykonawczy, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a ponadto z zakresu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej.
4.      Kandydat winien spełniać wymogi zawarte w art.5 ust.1 pkt.1-4 ustawy o kuratorach sądowych (Dz.U.Nr.98, poz.1071) i do dnia 2 pażdziernika 2008 r. osobiście lub drogą pocztową złożyć w Sekretariacie Prezesa Sadu Okręgowego w Suwałkach lub w pokoju 214 następujące dokumenty:
·        podanie o przyjęcie na aplikację zawierające klauzulę o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z póz.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”,
·        życiorys opisowy
·        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
·        pisemne oświadczenie o niekaralności lub informację z KRK (aktualnej – nie starszej niż miesiąc przed złożeniem)
·        inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń specjalistycznych.
5.      Po dniu 2 pażdziernika 2008 r. podania o przyjęcie na aplikację kuratorską w okręgu tut. Sądu nie będą przyjmowane.
6.      Lista osób dopuszczonych do egzaminu konkursowego będzie dostępna na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach www.suwalki.so.gov.pl w dniu -06.10.2008 r.
7.      Kandydat przystępujący do egzaminu ( pisemnego i ustnego ) powinien posiadać Dowód Osobisty.
8.      W sprawie naboru na aplikację kuratorską można kontaktować się z kuratorem okręgowym – Panią Aliną Fimowicz, tel.(087) 563 12 31.
 
 
Prezes Sądu Okręgowego
       Ryszard Filipow

Powrót na góre | Drukuj stronę