Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty

                                               
 
 
 
 
P R E Z E S
SĄDU OKRĘGOWEGO
ul. Waryńskiego 45, 16-400 SUWAŁKI
tel. (87) 56-31-300, fax. (87) 56-31-303
       Suwałki, dnia 10 października 2008r.
 
 
 
 
 

A-1107-60/08
O g ł o s z e n i e
 
                   Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na wolne stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Suwałkach w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:
1)     etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu
2)     etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności
3)     etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 
                                  I.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 
1.      Załatwianie wniosków państw obcych , a w szczególności:
a)      analiza wniosków wpływających z zagranicy,
b)      przygotowywanie pism przewodnich w przypadkach zwrotu wniosków z przyczyn formalnych,
c)      przygotowywanie źródeł prawa w przypadku prawidłowo wniesionego wniosku,
d)      kierowanie wniosku do właściwego Sądu,
e)      zwrot wniosku do organu wzywającego po jego wykonaniu,
f)        rejestracja wniosków.
2.      Załatwianie wniosków o pomoc prawną sądów okręgu, w tym :
a)      rejestracja wniosków,
b)      kontrola formalna wniosków wychodzących,
c)      przygotowywanie projektów pism w przypadkach ich zwrotu do wnioskodawcy z przyczyn formalnych,
d)      przygotowywanie projektów pism przewodnich co do wniosków prawidłowo opracowanych,
e)      przedkładanie prawidłowych wniosków do kontroli merytorycznej wyznaczonemu przez Prezesa sędziemu ds. współpracy z zagranicą.
3.      Prowadzenie wykazu „OZ”.
4.      Przygotowywanie akt z elementem zagranicznym, zakończonych prawomocnym wyrokiem, do kontroli merytorycznej sędziego ds. współpracy z zagranicą, celem przygotowania do rejestracji w Trybunale Sprawiedliwości.
5.      Przygotowywanie odpisów wyroków do rejestracji w Trybunale Sprawiedliwości.
6.      Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski nadesłane z zagranicy o wydanie dokumentów,                   o udzielenie informacji o toczącym się postępowaniu, sporządzanie pism przewodnich do przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych dot. pobrania należnych opłat, sporządzanie wykazu kosztów.
7.      Opracowywanie wniosków o egzekucję alimentów z zagranicy, zakładanie i prowadzenie akt spraw wniosków egzekucyjnych.
8.      Przygotowywanie danych do sprawozdań dot. obrotu prawnego z zagranicą.
9.      Sporządzanie sprawozdań, zbiorczych zestawień i innych informacji.
 
                             II. Wymagania konieczne:
 
1.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2.      nieposzlakowana opinia,
3.      niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
4.      wykształcenie  wyższe prawnicze,
5.      biegła znajomość języka angielskiego
 
                         III. Wymagania preferowane:
 
1.        znajomość języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego bądź litewskiego,
2.        doświadczenie zawodowe,
3.        samodzielność, operatywność i dobra organizacja pracy
 
                          IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1.      list motywacyjny,
2.      życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.      kserokopia nowego dowodu osobistego;
4.      kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych,
5.      kserokopie dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego oraz znajomość innych języków obcych,
6.      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
7.      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
8.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9.      pisemna zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm.).
                  
                   Zainteresowane osoby proszone są o złożenie, w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach (pokój nr 202, II piętro) w terminie do dnia 17 października 2008r., ofert wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi w/w wymagania. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
                   Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu dostępna będzie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach: www.suwalki.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu
w dniu 20 października 2008r.
                                                                                             
 
                                                                                                                         Prezes Sądu Okręgowego
 
                                                                                                                                 Ryszard Filipow

Powrót na góre | Drukuj stronę