Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Ogłoszenie o wolnym stanowisku audytora wewnętrznego

P R E Z E S
SĄDU OKRĘGOWEGO
ul. Waryńskiego 45, 16-400 SUWAŁKI
tel. (87) 56-31-300, fax. (87) 56-31-303

             
                                                          
                Suwałki, dnia 26 listopada 2008r.

              A-1107-69/08
 

           
          
O G Ł O S Z E N I E  
Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko audytora wewnętrznego w Sądzie Okręgowym
w Suwałkach w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:
1)     etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu
2)     etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności
3)     etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 
I.                   Wymagania konieczne:
 
-       posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
-       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-       niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-       posiadanie wykształcenia wyższego,
-       posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
a) certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Gouvernment Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Cerfified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE),  Certification in Control Self Assesment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b)  ukończenie aplikacji kontrolerskiej i złożenie egzaminu kontrolerskiego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub
c)  złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko     inspektora kontroli skarbowej, lub
d) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
e) złożenie z wynikiem pozytywnym, przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia
08 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 249, poz. 1832) egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją powołaną przez Ministra Finansów.
 
II.       Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
- analiza ryzyka w obszarze działalności Sądu Okręgowego w Suwałkach,
- sporządzanie planu audytu wewnętrznego,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego, w tym czynności doradcze,
- sporządzanie sprawozdań z audytu.
 
 
III.             Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1.      CV
2.      list motywacyjny,
3.      kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
4.      kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe audytora wewnętrznego,
5.      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
6.      kserokopie świadectw pracy,
7.      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
8.      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa, w tym za przestępstwa skarbowe,
9.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie lustracyjne na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).
11. pisemna zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm.).
                  
                   Zainteresowane osoby proszone są o złożenie, w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach (pokój nr 202, II piętro) w terminie do dnia 19 grudnia 2008r., ofert wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi w/w wymagania. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
                   Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu dostępna będzie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach: www.suwalki.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu – w dniu 23 grudnia 2008r.
                   Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o jego miejscu i terminie.
 
 
 
Prezes Sądu Okręgowego
 
     Ryszard Filipow

Powrót na góre | Drukuj stronę