Opłaty sądowe

 
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 2005r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  /Dz. U. Nr 167 poz. 1398 z późn. zm./

 
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT WE WSZYSTKICH RODZAJACH SPRAW


  WYSOKOŚĆ OPŁAT W PROCESIE

      
Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

       Sprawy gospodarcze
      
Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

      
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
      
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
      
Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych
      
Sprawy z zakresu prawa spadkowego
      
Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego
      
Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM I NAPRAWCZYM

 
OPŁATY KANCELARYJNE
 

 

 

 WYSOKOŚĆ OPŁAT WE WSZYSTKICH RODZAJACH SPRAW

·                    Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

1)      oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;

  2)  skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;

  3)  przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;

  4)  wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;

  5)  należności świadka.

·                    Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od:

  1)  wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

  2)  apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;

  3)  wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego;

  4)  wniosku o zabezpieczenie dowodu.

·                    Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)  uznanie orzeczenia sądu zagranicznego;

  2)  uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym;

  3)  stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym;

  4)  wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym;

  5)  stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego sądu polubownego lub ugody zawartej przed zagranicznym sądem polubownym.

·                    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

  1)  skargi na czynności komornika;

  2)  zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej.

2. Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W PROCESIE

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

·                    Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o:

  1)  rozwód;

  2)  separację;

  3)  ochronę dóbr osobistych;

  4)  ochronę niemajątkowych praw autorskich;

  5)  ochronę niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych (ochronę praw twórcy projektu wynalazczego);

  6)  ochronę innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

·                    Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

  1)  ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;

  2)  unieważnienie małżeństwa;

  3)  rozwiązanie przysposobienia;

  4)  zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;

  5)  unieważnienie uznania dziecka;

  6)  ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;

  7)  naruszenie posiadania;

  8)  uchylenie uchwały organu spółdzielni;

  9)  uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;

10)  przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;

11)  opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;

12)   ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

 

·                    W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

  1)  do 2.000 złotych - 30 złotych;

  2)  ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;

  3)  ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;

  4)  ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

 

Sprawy gospodarcze

·                    Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

  1)  rozwiązanie spółki;

  2)  wyłączenie wspólnika ze spółki;

  3)  uchylenie uchwały organu spółki.

·                    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od pozwu w sprawie z zakresu ochrony środowiska.

·                    Opłatę stałą w kwocie 1.500 złotych pobiera się od pozwu:

  1)  w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji;

  2)  w sprawie o unieważnienie przetargu.

·                    Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.

·                    Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

·                    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.

·                    Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

·                    Opłatę stałą w kwocie 3.000 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.

 

·                    Opłatę stałą w kwocie 3.000 złotych pobiera się od skargi na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych.

 

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

·                    W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

·                    Pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w ust. 1, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

·                    W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

·                    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)  zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;

  2)  zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;

  3)  separację na zgodne żądanie małżonków;

  4)  zniesienie separacji;

  5)  zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;

  6)  zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

·                    Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

 

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

·                    1.  Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)  ustanowienie drogi koniecznej;

  2)  rozgraniczenie nieruchomości;

  3)  stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2. Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)  ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;

  2)  ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;

  3)  rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.

·                    Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

·                    1. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności.

2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

 

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

·                    1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

·                    Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

  1)  własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

  2)  własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

  3)  praw osobistych i roszczeń;

  4)  zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

tezy z piśmiennictwa

·                    1. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)       założenie księgi wieczystej;

  2)  połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;

  3)  odłączenie nieruchomości lub jej części;

  4)  sprostowanie działu I-O;

  5)  wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

  6)  dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

·                    Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

·                     Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

·                    Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

 

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

·                    1. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)  stwierdzenie nabycia spadku;

  2)  zabezpieczenie spadku;

  3)  sporządzenie spisu inwentarza;

  4)  odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

2. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 1, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

·                    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

  1)  apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;

  2)  wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;

  3)  wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.

·     1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

           2. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony 
     ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia
     współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

 

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

·                    Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

·                     1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

2. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

·                    Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)  wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

  2)  wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego.

·                    Opłatę stałą w kwocie 400 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.

·                     Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)  dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców;

  2)  wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego;

  3)  wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych.

·                    W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą.

·                     Jedną opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

·                    Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

·                     Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów.

·                    Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.

·                     Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego.

·                    Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym.

 

Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

·                    Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od wniosku w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór.

·                     Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu.

·                    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)  złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;

  2)  wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM

·                    Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)  udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;

  2)  zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego.

·                    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera sąd od wniosku o:

  1)  udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;

  2)  zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

·                    Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera sąd od wniosku o:

  1)  wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu;

  2)  ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela;

  3)  przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać;

  4)  ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego;

  5)  nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

·                    Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:

  1)  nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty;

  2)  nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;

  3)  nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;

  4)  nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;

  5)  ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości;

  6)  umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono.

·                    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

  1)  zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości;

  2)  zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;

  3)  wniosku o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania;

  4)  wniosku o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności;

  5)  wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika;

  6)  zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.

·                    Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o:

  1)  wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;

  2)  wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM I NAPRAWCZYM

·                    Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od:

  1)  wniosku o ogłoszenie upadłości;

  2)  wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego.

·                    Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od:

  1)  wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego;

  2)  wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego;

  3)  zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;

4)sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności.

 

·                    Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

  1)  zarzutów przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału;

  2)  wniosku o uchylenie lub zmianę układu;

  3)  wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego;

  4)  wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

OPŁATY KANCELARYJNE

·                    Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

  1)  poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,

  2)  odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Opłaty sądowe
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.