Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Opłaty sądowe

 
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 2005r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  /Dz. U. Nr 167 poz. 1398 z późn. zm./

 

 Wybrane opłaty kancelaryjne - cywilne

 

Rodzaj

Wysokość opłaty

 

poświadczony odpis, wypis lub wyciąg

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

 

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

 

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

 

zaświadczenie

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

 

wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia

20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych

 

 

Wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy

20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

 

 

 

 Wybrane opłaty sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Rodzaje wniosku

Wysokość opłaty

 

prawo pracy (opłata pobierana od pracodawcy) - apelacja, zażalenie, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

 

30 zł

prawo pracy - jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową

zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (nie stosuje się przepisu do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

                 

           30 zł

 

 

 


Wybrane opłaty sądowe w sprawach karnych

 

Rodzaj

Wysokość opłaty

 

 

wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

 

 

80 zł

 

wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu

60 zł

wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

 

45 zł

 

kolejny wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty (pierwszy wniosek bez opłat)

 

2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł

wniosek o zwolnienie odbywania reszty kary lub kary ograniczenia wolności, albo środka karnego

 

45 zł

wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

 

45 zł

wniosek o zatarcie skazania

45 zł

 

ponowna prośba o ułaskawienie (pierwsza prośba bez opłat)

 

45 zł

wniosek o wznowienie postępowania

150 zł

 

prywatny akt oskarżenia

300 zł

 

 

 

 Wybrane opłaty z zakresu prawa o księgach wieczystych sądowe

 

Rodzaje wniosku

Wysokość opłaty

 

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału

 

nie mniej niż 100 zł

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

 

150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych sprawach

o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

 

150 zł

o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

 

150 zł

o wpis praw osobistych i roszczeń

 

150 zł

o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

 

150 zł

założenie księgi wieczystej

 

100 zł

połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona,

 

niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

100 zł

odłączenie nieruchomości lub jej części

 

100 zł

sprostowanie działu I - O

 

100 zł

wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 

100 zł

dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy

 

100 zł

jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata

 

100 zł

od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis

 

 

 

 Wybrane opłaty kancelaryjne - karne

 

Rodzaj

Wysokość opłaty

 

poświadczony odpis, wypis lub wyciąg

6 zł za każdą stronnicę

 

zaświadczenie

6 zł za każdą stronnicę

 

wydanie kserokopii

1 zł za każdą stronnicę

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę