Portal Informacyjny

Z dniem 1 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach uruchomił Internetowy Portal Informacyjny.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr A-022/13

Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach
z dnia 16 czerwca 2013 r.

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego

Sądu Okręgowego w Suwałkach

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Tworzy się w Sądzie Okręgowym w Suwałkach Internetowy Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w Suwałkach, który rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 1 czerwca 2013 r.

 

§2

Uruchomienie Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Suwałkach ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Suwałkach.

 

§3

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl.

 

§4

1.      Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Suwałkach szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Suwałkach, który stanowi Załącznik do Zarządzenia.

2.     Regulamin podlega publikacji na stronie Portalu Informacyjnego.

 

§ 5

1.  Za prawidłową weryfikację danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta” z ważnym dokumentem tożsamości i aktywację konta użytkownika odpowiada pracownik Punktu Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Suwałkach.

2. Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu oraz kierownicy sekretariatów tych wydziałów czuwają nad poprawnością umieszczania danych w Portalu Informacyjnym.

 

§6

Zobowiązuje się Administratora Systemu Informatycznego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach do bieżącego weryfikowania poprawności funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Suwałkach w zakresie nadanego dostępu.

 

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. i podlega publikacji na Portalu wewnętrznym Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 

   Prezes Sądu Okręgowego

           Ryszard Filipow

 

 - Zarzadzenie Nr A-0220-29/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-29/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Portal Informacyjny
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach
.