Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Kolegium Sądu

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach  – Jacek Sowul  - Przewodniczący Kolegium
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach Małgorzata Szostak Szydłowska
Sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach Ryszard Filipow - Przewodniczący II Wydziału Karnego
Sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach Piotr Witkowski
Sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach Adrianna Janowska - Ziajka
Sędzia Sądu Rejonowego w Augustowie  Małgorzata Bronakowska 
Sędzia Sądu Rejonowego w Ełku Krzysztof Lewczuk
Sędzia Sądu Rejonowego w Olecku Katarzyna Jakubowska
 
 

Kolegium sądu okręgowego składa się z ośmiu członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, w tym czterech sędziów sądu okręgowego i czterech sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, a także z prezesa sądu okręgowego.

Przewodniczącym kolegium jest prezes sądu okręgowego, a w razie jego nieobecności – najstarszy służbą członek kolegium.

Kadencja kolegium sądu okręgowego trwa trzy lata.

Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu okręgowego. Prezes Sądu nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium.

Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków kolegium sądu okręgowego.

Kolegium zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu okręgowego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.

W posiedzeniach kolegium sądu okręgowego uczestniczy z głosem doradczym dyrektor sądu okręgowego w przypadku omawiania projektu planu finansowego.

Kadencja członka kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku:

W przypadkach wygaśnięcia kadencji członka kolegium przed jej upływem przeprowadza się wybory uzupełniające. Kadencja nowo wybranego członka kolegium trwa do czasu upływu kadencji pozostałych członków kolegium.

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:

W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

 
 
 
, 
© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-12-11 w 0.04966 s.