Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Ławnicy

Ławnik - to sędzia społeczny orzekający w sprawach sądowych. Ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników bezpośrednio właściwym radom gmin mogą zgłaszać:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Kto dokonuje naboru ławników?

 

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 133 z późn. zm.) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

Załączniki:

- Uchwała nr 1 Rady Ławniczej z dnia 11.09.2017r.

- Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

- Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika

- Członkowie Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Suwałkach

- Regulamin pracy Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Suwałkach

- Pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych do Rad Ławniczych

- Zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej

- Sprawozdanie z działalności Rady Ławniczej Sądu Okregowego w Suwałkach za okres kadencji 2012-2015

- Polsko-Niemiecka Konferencja Ławnicza w Toruniu 8-9 kwietnia 2016r.

 

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2018-12-13 w 0.03942 s.