Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Przedmiot działalności, kompetencje

To jest wersja archiwalna z dnia 2021-07-01 08:39:32

Zadania Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
Zadaniem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Na zlecenie sądu mogą być prowadzone także mediacje, wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.
Zespół sporządza opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości.
Szczegółowy zakres działalności OZSS reguluje Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. 2015 poz. 1418). [odnośnik-> przekierowanie na treść ustawy]
 
Termin sporządzenia opinii
Termin sporządzenia opinii określa organ zlecający, przy czym opinia powinna być sporządzona nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia badania.
 
Procedura badania
W przypadkach, w których Sąd uzna za zasadne przeprowadzenie badań w OZSS wydaje stosowane postanowienie, które wysyła uczestnikom postępowania oraz Zespołowi. Kolejnym krokiem jest przesłanie akt sprawy do siedziby Zespołu. Na podstawie otrzymanej dokumentacji sprawa jest wyznaczana do badania zgodnie z kolejnością jej wpływu. Osoby objęte postanowieniem otrzymują wezwanie na badania za pomocą poczty tradycyjnej.
W poszczególnych przypadkach terminy badań ustalane są telefonicznie, bądź przekazywane przez kuratorów sądowych lub też wezwania na badania są wysyłane przez sąd.
 
Specjaliści wykonujący pracę w OZSS

W skład  zespołów badawczych  tutejszego Zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, którzy ukończyli studia wyższe i uzyskali dyplom magistra zgodnie z ich specjalnością. Osoby zatrudnione na w/w stanowiskach muszą spełniać także określone wymagania zapisane w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. 2015 poz. 1418).

 

Powrót na góre | Drukuj stronę