Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316 z poźn. zm.)


Godziny urzędowania:   poniedziałek- piątek od godz.   700- 1500

W Biurze Obsługi Interesantów oraz w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach  każdy poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 18:00

Przyjmowanie interesantów i załatwianie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Okręgowego:

poniedziałek - czwartek od godz.  1200 do godz.  1300

Pisma wpływające do sądu przyjmowane są na biurze podawczym otwartym w:

poniedziałek  - piątek  od  godz. 730 do godz. 1430

przerwa  od godz. 1200 do godz. 1215

i kierowane do poszczególnych wydziałów, gdzie pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze podlegają rejestracji, zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.) natomiast skargi i wnioski rozpoznawane są                  w trybie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012 r., poz. 524).

 Do zadań Biura należy w szczególności:

1)     udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

2)     wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

3)     wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu;

4)     kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

5)     udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

6)     udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

7)     udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

8)     informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

9)    wydawanie zezwoleń na widzenie.

  

 Zapytania o udzielenie informacji o osobie, lub zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w każdy poniedziałek od godz. 730 do godz. 1800,  od wtorku do piątku od godz. 730 do godz. 1430.

 Zapoznawanie się z aktami spraw przez osoby uprawnione odbywa się w czytelni akt  w każdy poniedziałek od godz. 1000 do 1400, zaś w godzinach od 730 do 1400 w pozostałe dni robocze.

Zezwoleń na widzenie osobom tymczasowo aresztowanym pozostającym do dyspozycji sądu udziela się w każdy pierwszy piątek miesiąca, zaś w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w pierwszy następujący po nim dzień roboczy. Składanie wniosków odbywa się w godzinach przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów.

 Pisma wpływające do sądu (pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze) załatwiane są formie orzeczeń sądowych.

Powrót na góre | Drukuj stronę