Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Udzielanie informacji publicznej

1. Informacja publiczna nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej / na stronie internetowej udzielana jest na wniosek.
2. Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia i może być przedstawiony w dowolnej formie (w tym także elektronicznie).
3. Prawo do informacji publicznej obejmuje także uprawnienie do uzyskania informacji publicznej w postaci przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
4. Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, co do zasady nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Udostępnianie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie określi sposobu udostępnienia informacji, zostanie ona przekazana w takiej postaci jak wniosek.
6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej i umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji.
7. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.
8. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
9. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

  1. pocztą na adres:
    Sąd Okręgowy w Suwałkach
    ul. Waryńskiego 45
    16-400 Suwałki
  2. faksem: 87 56 31 303
  3. pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

lub złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie sądu).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (aby pobrać należy kliknąć prawym przyciskiem i wybrać zapisz element docelowy jako)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach A-220- 7/13 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie dostepu do informacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Suwałkach.

Powrót na góre | Drukuj stronę