Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach

 

Sąd Okręgowy w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-19
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Kompatybilność
 
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
 
Wygląd
 
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Skróty klawiaturowe
 
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 
Pomoc w nawigacji
 
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Katarzyna Kieżel

E-mail: [email protected]

Telefon: 85 7430 315

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  koordynatorem do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o którą chodzi, sposób kontaktu z tą osobą i wskazanie alternatywnej metody dostępu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Sąd powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, sąd niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, ale nie dłużej niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, sąd może wskazać alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy sąd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę składa się do tego Sądu.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Sądu Okręgowego w Suwałkach

Adres: 16-400 Suwałki

ul. Waryńskiego 45

E-mail: [email protected]

Telefon: 875631330

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do Sądu Okręgowego w Suwałkach zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich), poprzez zamontowanie przy schodach platformy pionowej. Aby uruchomić niniejszą platformę NALEŻY: powiadomić policję sądową (pokój nr 24 - PARTER) lub telefonicznie pod numer: 087563 12 60. Po uruchomieniu platformy pionowej podczas podjazdu należy trzymać bez przerwy przyciski ze strzałkami. Osoba niepełnosprawna jest doprowadzana do holu głównego Sądu w asyście policji sądowej.

Z uwagi na występujące w budynkach Sądu Okręgowego w Suwałkach bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnością, w celu ułatwienia dostępu do pomieszczeń oraz przemieszczania się wewnątrz Sąd dysponuje następującymi urządzeniami:

Wewnątrz budynku Sądu znajduje się:

Przed budynkiem Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ulicy Waryńskiego 45 jest oznaczone jedno miejsce uprawniające do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych.

Pomimo, że obowiązek okazania wszelkiej pomocy mają wszyscy pracownicy sądu, to wsparcie osobom z niepełnosprawnością jesteśmy w stanie zapewnić po wcześniejszym zawiadomieniu o planowanej wizycie w sądzie.

Sąd Okręgowy w Suwałkach informuje osoby ze szczególnymi potrzebami, że w sytuacji wezwania do sądu na rozprawę takiej osoby, może ona skontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretariatem właściwego wydziału albo z biurem obsługi interesantów (BOI) i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane lub zadbać zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej po terenie budynku sądu.

Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt i Biuro Podawcze znajdują się parterze Sądu przy ulicy Waryńskiego 45. W budynkach Sądu Okręgowego w Suwałkach nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów. 

Osoby o szczególnych potrzebach mogą kontaktować się z Sądem Okręgowym w Suwałkach w następujący sposób:

  1. wysyłając pismo na adres: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki,
  2. wysyłając e-maila na adres: [email protected] lub [email protected],
  3. wysyłając fax na numer 87 563 13 03 , 
  4. osobiście w siedzibie Sądu w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Usługa nie jest dostępna.

Powrót na góre | Drukuj stronę